QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security (baovehlh.com) là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ” Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính ”

Giá trị và đạo đức:

Ở bất cứ đâu – nơi chúng tôi làm việc, chúng tôi đều phải có trách nhiệm giữ an toàn tài sản và an ninh cho khách hàng.

Mỗi nhân viên Hoàng Long Hải đều đề cao trách nhiệm, giá trị đạo đức; không có điều gì gây ảnh hưởng đến cam kết của chúng tôi đối với các giá trị cốt lõi. Sự liêm chính, cẩn mật và sẵn sàng giúp đỡ.

Mỗi cán bộ, đội trưởng mang trọng trách nêu gương tốt. Khi làm việc theo cách bền vững và tuân thủ, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) và thương hiệu của mỗi khách hàng.

Trách nhiệm :

Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com) với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Mỗi nhân viên phải thấm nhuần trách nhiệm này nhằm nâng cao cảnh giác, nhận định, đánh giá…,từ đó có những hành động phù hợp lý, bảo vệ an ninh an toàn tài sản cho khách hàng.

Liêm chính :

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) đề cao đến tính trung thực của mỗi cá nhân và tập thể. Tôn trọng sự thật và sự liêm chính trong thực thi nhiệm vụ, chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ hành vi sai trái nào.

 

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Hoàng Long Hải Secirity (baovehlh.com) ra đời trong bối cảnh Việt Nam những năm đầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong suốt quá trình lịch sử hình thành Hoàng Long Hải Security (baovehlh.com), các lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã chung tay và có những đóng góp không nhỏ với mong muốn xây dựng xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoàng Long Hải hiện tại đồng hành với một số Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) Cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của toàn xã hội”.