Số điện thoại Hotline 091 304 2788  này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và để bổ sung chứ không nhằm mục đích thay thế trách nhiệm của cán bộ quản lý. Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo mối quan ngại của mình cho người giám sát, người quản lý, đại diện Nhân sự các mục tiêu hoặc cơ quan pháp lý địa phương, bộ phận pháp lý hoặc bộ phận chức năng kiểm soát rủi ro của bạn. Chúng tôi cung cấp kênh liên lạc bổ sung này để cho phép bạn có thêm một cách khác để nêu lên mối quan ngại của mình. Hãy lựa chọn một trong những cách sau để phản ánh cho chúng tôi được biết. Phòng nghiệp vụ : 091 304 2788 Email:  hoanglonghai.vn@gmail.com www.baovehlh.com Thông đồng trộm cắp…      Hối lộ…