Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com )

Chúng tôi phấn đấu đạt mục tiêu doanh nghiệp xã hội và Cam kết đóng góp cho việc phát triển bền vững, thông qua việc :

  • Tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, đạo đức xã hội.
  • Bình đẳng về giới
  • An toàn lao động.
  • Quyền lợi lao động.
  • Trả lương công bằng.
  • Đào tạo và phát triển nhân viên.
  • Đầu tư cho phát triển cộng đồng.